Privacy beleid

Privacy beleid Tour de Heroes

Tour de Heroes hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij willen heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Tour de Heroes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Wij hebben passende technische- en organisatorische maatregelen genomen  zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wij vragen u of wij de foto`s, waar u misschien op zal staan, mogen gebruiken voor onze nieuwsbrief en op onze website . U kunt daar een verklaring voor tekenen bij de aanmelding.

 

Als Tour de Heroes zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens;

Persoonsgegevens van deelnemers  worden door Tour de Heroes  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsbrieven en informatiemails.
 • De administratieve verwerking in de administratie

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Tour de Heroes  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam – Achternaam – Adres – Woonplaats – Geslacht – Geboortedatum –  Telefoonnummer – E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door  Tour de Heroes opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is en tot 1 jaar na afloop van deelname.

Verstrekking aan derden;

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is  bv aan de docenten van de door de deelnemer gewenste activiteiten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens zouden wij persoonsgegevens kunnen delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming en/of opdracht voor geeft.

Beveiliging;

Wij hebben passende technische- en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Tour de Heroes van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid en hebben goede virusscanners op onze pc.

Rechten omtrent uw gegevens;

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten;

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen;

Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens;

Tour de Heroes,

e-mail info@tourdeheroes.nl